28 เม.ย. 2560     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
28 เม.ย. 2560     แจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
28 เม.ย. 2560     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
28 เม.ย. 2560     ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กศน.อำเภอสำโรง  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
28 เม.ย. 2560     การพัฒนาและฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้อ  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
28 เม.ย. 2560     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
28 เม.ย. 2560     รายงานผลการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช.  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
28 เม.ย. 2560     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
28 เม.ย. 2560     ส่งรายงานผลการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวช. ประจำปีการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๙  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
28 เม.ย. 2560     การนำเข้าข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
28 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
28 เม.ย. 2560     ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแกนนำเยาวชนเข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดอง  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
28 เม.ย. 2560     ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
27 เม.ย. 2560     รายงานผลการดำเนินงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช.  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
27 เม.ย. 2560     ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแกนนำเยาวชนเข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดอง  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
27 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์ หมู่บ้  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
27 เม.ย. 2560     ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
27 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
27 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฎิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุ  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
27 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
26 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
26 เม.ย. 2560     ตอบรับเข้าร่วมโครงอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ีงบระมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
26 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
26 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
26 เม.ย. 2560     ตอบรับแกนนำเยาวชนเข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังสำนักรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดอุบลราชธา  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
26 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
26 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
26 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
26 เม.ย. 2560     ส่งข้อมูลแกนนำเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักและสร้างความปรองดองจังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
26 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
26 เม.ย. 2560     ตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
26 เม.ย. 2560     ตอบรับเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
26 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
26 เม.ย. 2560     แบบตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
26 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕59  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
26 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
26 เม.ย. 2560     ขออนุมัติไปราชการ  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
25 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์ หมู่บ  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
25 เม.ย. 2560     ส่งแบบตอบรับร่วมรับเสด็จฯ  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
25 เม.ย. 2560     ประชาสัมพันธ์ นักเรียนทุน SCG  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม (แก้ไข)  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
25 เม.ย. 2560     ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
25 เม.ย. 2560     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
25 เม.ย. 2560     ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมา  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
25 เม.ย. 2560     รายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
25 เม.ย. 2560     แบบตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
25 เม.ย. 2560     ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
25 เม.ย. 2560     รายงานแผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
25 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม    รับ
25 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
24 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
24 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
24 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
24 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
24 เม.ย. 2560     แผนดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
24 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
24 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
24 เม.ย. 2560     แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรม  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
24 เม.ย. 2560     แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชืงปฏิบัติการการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
24 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
24 เม.ย. 2560     แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำนำหน้าชื่อ และชื่อสกุล  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
24 เม.ย. 2560     ส่งโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
21 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
21 เม.ย. 2560     ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
21 เม.ย. 2560     ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน)  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
21 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
21 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
20 เม.ย. 2560     รายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานปี 2560  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
20 เม.ย. 2560     ส่งรายงานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
20 เม.ย. 2560     รายงานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
20 เม.ย. 2560     รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชน  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
20 เม.ย. 2560     การดำเนินงานดครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม    รับ
19 เม.ย. 2560     ส่งรายงานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
19 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
19 เม.ย. 2560     รายงานผลการดำเนินโครงการสถานศึำกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
19 เม.ย. 2560     ส่งรายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
19 เม.ย. 2560     รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายยมุข ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
19 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
19 เม.ย. 2560     รายงานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
19 เม.ย. 2560     รายงานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
19 เม.ย. 2560     ส่งรายชื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เพิ่มเติม  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
19 เม.ย. 2560     ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
19 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
19 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
19 เม.ย. 2560     การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
18 เม.ย. 2560     การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ