28 เม.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
28 เม.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิต ๕ ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส ๓-๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
28 เม.ย. 2560    อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 เม.ย. 2560    การพัฒนาและฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมถรรนะเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้อ  กศ.อัธยาศัย รับ
28 เม.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
28 เม.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔ งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๓-๔)  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
28 เม.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ(ไตรมาส ๓-๔)  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
28 เม.ย. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่งเสริมการอ่านในชุมชน  กศ.อัธยาศัย รับ
27 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
27 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
27 เม.ย. 2560    รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง สั  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 เม.ย. 2560    อนุมัติไปราชการกรุงเทพมหานคร  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 เม.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิต ๕ (เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
26 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 เม.ย. 2560    ประสานแผนการใช้รถยนต์เช่าในราชการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 เม.ย. 2560    การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 เม.ย. 2560    แต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 เม.ย. 2560    ส่งรายงานการประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์แกนนำเยาวชนเข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
25 เม.ย. 2560    ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
24 เม.ย. 2560    การคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำป  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
24 เม.ย. 2560    การรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท รอบ 6 เดือน  กศ.อัธยาศัย รับ
21 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
21 เม.ย. 2560    เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 เม.ย. 2560    แจ้งรายชื่อและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 เม.ย. 2560    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ค้ากับภาครัฐมาบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 เม.ย. 2560    การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 เม.ย. 2560    มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 เม.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินการปรับเพิ่มความเร็วสื่ออินเทอร์เน็ตหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
20 เม.ย. 2560    การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด โครงการสร้างป่า สร้างรายได้  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
19 เม.ย. 2560    ชุดวิชาเลือกบังคับ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 เม.ย. 2560    เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช.  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 เม.ย. 2560    เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 เม.ย. 2560    การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 เม.ย. 2560    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2/2559  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
18 เม.ย. 2560    แจ้งให้บุคคลากรจ้างเหมายเอกชนดำเนินงานของสาวนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ / ครู ศรช. / ครู ปวช. เ  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 เม.ย. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ, ครู ปวช., ครู  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 เม.ย. 2560    โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่งเสริมการอ่านในชุมชน  กศ.อัธยาศัย รับ
17 เม.ย. 2560    แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 เม.ย. 2560    การประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
11 เม.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัญจร ปี 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
11 เม.ย. 2560    แจ้งงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่งเสริ  กศ.อัธยาศัย รับ
11 เม.ย. 2560    การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยฯ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
10 เม.ย. 2560    บัญชีลงเวลาโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 เม.ย. 2560    ขอเชิญร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน.อุบลราชธานี ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 เม.ย. 2560    โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
10 เม.ย. 2560    แจ้งให้บุคลากรเอกชนจ้างเหมาฯเข้าทำสัญญางบอุดหนุน(จนท.บันทึกฯ,นวก.คอม,นวก.ศึกษา,พนักงานบริการ,จนท.คอม  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 เม.ย. 2560    แจ้งให้บุคลากรเอกชนจ้างเหมาฯเข้าทำสัญญา งบ ผ4 และ 5 (บรรณารักษ์,พนักงานบริการ,ยามฯ,นวก.การเงินและบัญ  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 เม.ย. 2560    ขยายเวลาการดำเนินการลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียน  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
07 เม.ย. 2560    ขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบการสอบแบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2/2559  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
05 เม.ย. 2560    ขอมอบหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ)  กศ.อัธยาศัย รับ
05 เม.ย. 2560    ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเสนอผลงานเพื่อรับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2560    การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสถาบั  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติในการดำเนินการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
05 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช.  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 เม.ย. 2560    ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม  กศ.อัธยาศัย รับ
04 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
04 เม.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมผลิตสื่อวีดิทัศน์  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปต่างประเทศ  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
04 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
03 เม.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี"  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
03 เม.ย. 2560    การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
03 เม.ย. 2560    การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 เม.ย. 2560    ด่วนที่สุด โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ